جمعه نوزدهم مهر ۱۳۹۲

سوال تستی و تشریحی از کتاب علوم زمین سال چهارم تجربی

 

 اراتوستن چه چيزي را اندازه گيري کرد؟

الف) کروي بودن زمين        ب) مساحت زمين                     ج) شعاع زمين         د) محيط زمين

-  انحراف آونگ فوکو در استوا ، قطب و بين اين دو چگونه است؟

الف) بدون انحراف- دايره اي - بيضوي                   ب) بدون انحراف- بيضوي - دايره اي

ج)  بيضوي - بدون انحراف - دايره اي                    د) دايره اي -  بدون انحراف – بيضوي

- اثبات حرکت وضعي و انتقالي زمين چگونه انجام گرفت؟

الف) آونگ فوکو – اثر دوپلر                             ب) آونگ فوکو - طلوع و غروب خورشيد

ج) اثر دوپلر – آونگ فوکو                                د) طلوع و غروب خورشيد- اثر دوپلر

- اثر دوپلر در مورد صدا و نور به چه صورت است؟

الف) صداي دورشونده زير صداي نزديک شونده بم نور نزديک شونده آبي نور دورشونده قرمز

ب) صداي دورشونده بم صداي نزديک شونده زير نور نزديک شونده آبي نور دورشونده قرمز

ج) صداي دورشونده زير صداي نزديک شونده بم نور نزديک شونده قرمز نور دورشونده آبي

د) صداي دورشونده بم صداي نزديک شونده زير نور نزديک شونده قرمز نور دورشونده آبي

کدام عبارت صحيح نيست؟

الف) نور ستاره اي که از زمين دور مي شود، متمايل به آبي مي شود.

ب) هرچه فاصله يک ستاره از زمين بيشتر شود، طول موج نور بلندتر مي شود.

ج) نور ستاره اي که به سمت ما مي آيد، بيشتر متمايل به آبي است.

د) هرچه فاصله يک ستاره به زمين نزديکتر شود، طول موج آن کوتاهتر مي شود

 - کدام عامل جزو عوامل گرم بودن هوا در تابستان نيست؟         الف) طولاني بودن روز   

  ب) نزديک بودن خورشيد         ج) قائم تابيدن خورشيد             د) کم بودن اندازه سايه ها

- حرکت وضعي و انتقالي زمين درچه جهتي است؟       الف) هردو پاد ساعتگرد       

  ب) هردو ساعتگرد            ج) ساعتگرد – پاد ساعتگرد               د) پادساعتگرد- ساعتگرد

- روز اول تير در نيمکره شمالي و روز اول دي در نيمکره جنوبي چه زماني است؟

الف) زماني که خورشيد به مدار راس السرطان قائم مي تابد، زماني که خورشيد به مدار راس الجدي قائم مي تابد

ب) زماني که خورشيد به مدار راس السرطان قائم مي تابد، زماني که خورشيد به مدار راس السرطان قائم مي تابد

ج) زماني که خورشيد به مدار راس الجدي قائم مي تابد، زماني که خورشيد به مدار راس الجدي قائم مي تابد

د) زماني که خورشيد به مدار راس الجدي قائم مي تابد، زماني که خورشيد به مدار راس السرطان قائم مي تابد

- زماني که خورشيد بر مدار راس الجدي قائم مي تابد بترتيب در نيمکره شمالي و جنوبي چه روزي است؟                 الف) اول تير – اول تير       

ب) اول دي – اول دي                  ج) اول تير  - اول دي               د) اول دي – اول تير

- زماني که دو نصف النهار به شرق مي رويم و زماني که دو نصف النهار به غرب مي رويم چه تغيير ساعت انجام مي گيرد؟

الف) در هر دو صورت دو ساعت جلو مي رود              ب) در هر دو صورت دو ساعت عقب مي رود

ج) دو ساعت جلو و دو ساعت عقب مي رود                 د) دو ساعت عقب و دو ساعت جلو ميرود

اگر دو شهر الف و ب 5 ساعت اختلاف زماني داشته باشند، فاصله بين آنها چند درجه خواهد بود؟

الف) 50                      ب) 25                          ج) 75                            د) 15

اگر دو شهر الف و ب 100 درجه اختلاف داشته باشند، حداقل اختلاف زماني بين آنها چقدر خواهد بود؟

الف) 5                     ب) 6                                  ج) 8                            د) 10

سايه ها در ايران در کدام جهت تشکيل مي شوند؟

  الف) شمال                      ب) جنوب                 ج)غرب                 د) شرق

در چه روزي از سال آفتاب در ايران کاملا قائم مي تابد؟

الف) اول تير                   ب) اول فروردين                      ج) هيچکدام                    د) هر دو

در روز اول مهر در سه شهر بغداد ، تهران و کابل طول روز چه فرقي با هم دارد؟

الف) هر سه برابر                                                         ب) بغداد> تهران > کابل         

 ج) کابل > تهران > بغداد                                              د) تهران> کابل> بغداد

- لايه هاي زمين از نظر شيميايي کدامند؟ ( بترتيب)

الف) سست کره سنگ کره گوشته زيرين هسته داخلي و هسته خارجي          ب) گوشته هسته پوسته

ج) سنگ کره سست کره گوشته زيرين هسته خارجي و هسته داخلي              د) پوسته گوشته هسته

- حالت مواد در هر يک از بخشهاي هسته خارجي- سست کره و منطقه تغيير فاز چگونه است؟

الف) مذاب، خميري، جامد                                                 ب) خميري، مذاب، جامد

ج) مذاب، جامد، خميري                                                     د) خميري، جامد، مذاب

- تعاريف مقابل مربوط به کدام گزينه اند؟

معادل پوسته اقيانوسي ( ازنظر ترکيب) – قطعات ذوب نشده درون مواد مذاب – عميقترين خاستگاه ماگما

الف) ميانبار، افيوليت، کيمبرليت                                ب) افيوليت، ميانبار، کيمبرليت

ج) افيوليت کيمبرليت ميانبار                                     د) ميانبار، کيمبرليت، افيوليت

- سنگهاي جامدي که بصورت شناور در مواد مذاب به سطح زمين راه پيدا مي کنند، چه نام دارند؟

الف) سنگهاي بيگانه      ب) سنگهاي آذرآواري         ج) خاکستر آتشفشاني          د) ميانبار

- ترتيب قرارگيري بخشهاي مختلف يک مجموعه افيوليتي از پايين به بالا کدامست؟

الف) گابرو، پريدوتيت، دايک صفحه اي، بازالتهاي بالشي   

ب) پريدوتيت، گابرو، دايک صفحه اي، بازالتهاي بالشي

ج) گابرو، پريدوتيت، بازالتهاي بالشي، دايک صفحه اي 

  د)  پريدوتيت، دايک صفحه اي، بازالتهاي بالشي، گابرو

- کداميک ترکيبي معادل پوسته اقيانوسي دارند؟

الف) افيوليت             ب) کيمبرليت                     ج) ميانبار                 د) شهابسنگ ها

- عامل بوجودآورنده افيوليت چيست؟

 الف) رانده شدن پوسته اقيانوسي به زير پوسته قاره اي                    ب) فرورانش پوسته اقيانوسي

ج) رانده شدن پوسته قاره اي به زير پوسته اقيانوسي                         د) فرورانش پوسته قاره اي

- کداميک ترکيبي معادل هسته زمين دارند؟

 الف) افيوليت                  ب) کيمبرليت                     ج) ميانبار                 د) شهابسنگ ها

- سرعت انتشار امواج لرزه اي در سنگها به چه چيزي بستگي دارد؟

الف) چگالي و حالت      ب) چگالي و الاستيسيته      ج) حالت و الاستيسيته      د) الاستيسيته و جنس

- بيشترين ضخامت پوسته درکجاست؟   

الف) اقيانوس                         ب) قاره                        ج) کوه             د) دشت

-        اصلي ترين سنگ گوشته چه نام دارد؟  

الف) افيوليت                  ب) پريدوتيت                 ج) کيمبرليت                  د) آندزيت

ترکيب پوسته قاره اي و اقيانوسي در کدام گزينه آورده شده است؟

الف) آندزيت – گرانيت          ب) آندزيت – بازالت      ج) بازالت – گرانيت      د) بازالت – آندزيت

- بيشترين کاهش سرعت و بيشترين افزايش سرعت موج P  در کدام ناحيه اتفاق مي افتد؟

الف) مرز گوتنبرگ – منطقه تغيير فاز         ب) مرز موهو –  منطقه تغيير فاز

ج) منطقه تغيير فاز – مرز گوتنبرگ         د) منطقه تغيير فاز – مرز موهو

- علت بوجود آمدن منطقه سايه موج P   و S  چيست؟

الف) عبورنکردن موج S از مايعات– شکست موج  P در مرز موهو   

ب) عبورنکردن موج P از مايعات – شکست موج S  در مرز موهو   

ج) عبورنکردن موج S از مايعات– شکست موج  P در مرز گوتنبرگ   

د) عبورنکردن موج P از مايعات – شکست موج S  در مرز گوتنبرگ

- حداقل زاويه بين مرکز سطحي دو زلزله همزمان بايد چقدر باشد تا منطقه بدون موج در هيچ نقطه اي از دنيا نداشته باشيم؟  الف) 78          ب) 103                  ج) 142                د) 39

- علت تغيير جهت ميدان مغناطيسي زمين چيست؟

الف) وارونگي مغناطيسي                                   ب) تغيير جهت حرکت وضعي و انتقالي زمين             

ج) تغيير جهت جريان همرفتي در سست کره             د) تغيير جهت جريان همرفتي در هسته خارجي

بيشترين سرعت موج S  در کدام ناحيه است؟

الف) هسته داخلي            ب) سست کره              ج) انتهاي گوشته             د) ابتداي پوسته

- کمترين سرعت موج P   در کدام ناحيه است؟

الف) سنگ کره                 ب) سست کره              ج) انتهاي گوشته             د) ابتداي پوسته

تغيير ترکيب کاني شناسي بدون تغيير ترکيب شيميايي در چه عمقي صورت مي پذيرد؟

الف) سنگ کره     ب) 100 تا 350 کيلومتري     ج) هسته خارجي      د)400 تا 670 کيلومتري

- اليوين در کدام منطقه با اسپينل تبديل مي گردد؟

الف) سنگ کره          ب) هسته داخلي                  ج) منطقه تغيير فاز               د) هسته خارجي         

- چرا با افزايش عرض جغرافيايي، نيروي گرانش هم بيشتر مي شود؟

الف) افزايش چگالي       ب) کاهش چگالي             ج) افزايش ارتفاع                 د) کاهش ارتفاع

بهترين روش آشکارسازي درون زمين چيست؟

الف) افيوليت        ب) ميانبار                    ج) امواج لرزه اي               د) ترکيب شهابسنگ ها

تغيير جهت جريان همرفتي در هسته خارجي باعث چه رخدادي مي شود؟

الف) تغيير جهت قطبين جغرافيايي                        ب) تغيير جهت قطبين مغناطيسي

ج) تغيير شدت ميدان مغناطيسي                             د) تغيير موقعيت ميدان مغناطيسي

- کدام گزينه نشاندهنده وجود آهن و نيکل در هسته نمي باشد؟

الف) ترکيب شهابسنگ ها ب) تجربيات آزمايشگاهي       ج) ترکيب ميانبار    د) وجود ميدان مغناطيسي

اندازه هسته خارجي چگونه تعيين شده است؟

الف) با وسعت منطقه سايه موج S                           ب) با وسعت منطقه سايه موج P

ج) با شکست موج P در مرز گوتنبرگ                       د) با حذف موج S  در مرز گوتنبرگ

پوسته اقيانوسي و قاره اي در کدام مورد با هم تفاوت ندارند؟

الف) حالت        ب) چگالي                              ج) سن                          د) ضخامت

در يک زلزله، منطقه سايه موج P و S  بترتيب چند درجه خواهد بود؟

الف) 78- 144         ب) 144- 78                  ج) 103 – 142               د)142 -103 

- در کدام گزينه بيشترين نيروي گرانشي بر يک جسم معين وارد مي شود؟

الف) استوا                    ب) قطب                   ج) روي گنبد نمکي              د) بر روي قله اورست

- در کدام عرض جغرافيايي آفتاب زودتر طلوع مي کند؟ الف) صفر      ب) 90        ج) 45      د) هيچکدام

- در هر يک از زواياي 155-125-98  کداميک از امواج P  و S دريافت مي شوند؟(بترتيب)

الف) P-P-S     ب) P و S - P   -   S      ج)  P – هيچکدام - P و S       د) S – هيچکدام - P و S      

- اگر طول جغرافيايي نقطه الف، 30 درجه شرقي و نقطه ب، 45 درجه غربي باشداختلاف ساعت اين دو نقطه چقدر مي شود؟

  الف) 2 ساعت             ب) 3 ساعت               ج) 1 ساعت               د) 5 ساعت

- در کدام گزينه احتمال پيداکردن الماس بيشتر است؟

الف) افيوليت                  ب) کيمبرليت                ج) مواد مذاب              د) شهابسنگ ها

چرا هسته داخلي جامد است؟

الف) افزايش فشار      ب) کاهش دما              ج) افزايش دما            د) نوع مواد تشکيل دهنده     

ناهنجاري گرانشي مثبت و منفي براثر وجود کدام مواد بوجود مي آيد؟

الف) فلزي – نمکي      ب) نمکي – فلزي                ج) آهکي – فلزي             د) گچي – فلزي

در حال حاضر شدت ميدان مغناطيسي زمين چه تغييري مي کند؟         الف) تغييري نمي کند      

ب) بتدريج ضعيف مي شود                ج) قويتر مي شود                د) ناگهان ضعيف مي شود

وجود قاره واحد پانگه آ را چه کسي مطرح کرد؟

الف) هري هس                       ب) توزوويلسون                     ج) وگنر                 د) دوتوا

کداميک جزو بقاياي اقيانوس تتيس نيست؟

الف) احمر                              ب) مديترانه                       ج) سياه                    د)خزر

برخورد قاره اي – قاره اي و اقيانوسي - اقيانوسي هر يک باعث تشکيل چه عارضه اي مي شوند؟

الف) درازگودال – آتشفشان                                  ب) جزاير قوسي – آتشفشان     

 ج) آتشفشان – کوه                                            د) کوه – جزاير قوسي

رسوبات درياي تتيس را در کدام رشته کوه زير نمي توان يافت؟

الف) البرز                    ب) هيماليا                        ج) زاگرس                     د) پيرنه

- دليل حرکت ورقه هاي ليتوسفر زمين چيست؟

الف) جريان همرفتي در هسته خارجي                   ب) جريان همرفتي در سست کره

 ج) چرخش زمين                                           د) جزرومد

- محل از بين رفتن و بوجودآمدن پوسته بترتيب کجاست؟

الف) درازگودالها – کوه ها                                                  ب) پشته هاي ميان اقيانوسي – آتشفشان ها    

 ج) آتشفشان – کوه ها                                                      د) درازگودالها - پشته هاي ميان اقيانوسي

- آتشفشان انفجاري و تشکيل اقيانوس بترتيب حاصل چه نوع حرکت ورقه ها مي باشد؟

الف) برخورد اقيانوسي اقيانوسي – امتداد لغز                          ب) دورشونده – نزديک شونده   

ج) برخورد اقيانوسي قاره اي – واگرا                                     د) همگرا – برخورد قاره اي قاره اي

- انطباق حاشيه قاره ها از کدام منطقه صحيح مي باشد؟

الف) شيب قاره              ب) دشت مغاکي                  ج) فلات قاره               د) خط ساحلي

- آفريقا و جزيره گرينلند بترتيب در کدام بخش قرار داشته اند؟

الف) لورازيا – لورازيا       ب) لورازيا – گندوانا         ج) گندوانا – گندوانا         د) گندوانا – لورازيا

- وگنر عامل جابجايي قاره ها را چه مي دانست؟

الف) چرخش انتقالي زمين                                    ب) چرخش وضعي زمين 

ج) جريان کنوکسيوني(همرفتی)                               د) نيروي جاذبه زمين

- اعتدالين چه روزهايي از سال را شامل مي شود؟

- حرکت انتقالي زمين چگونه ثابت شد، توضيح دهيد.

- اگر دو شهر الف و ب 9 با هم اختلاف زماني داشته باشند، چند درجه اختلاف مکاني دارند؟

- چهار خصوصيت ساختار دروني زمين را که مي توان توسط امواج لرزه اي به آن پي برد، نام ببريد.

- چهار بخش گوشته را از هم تفکيک کنيد.(با ذکر عمق)

- دو دليل براي اينکه هسته از آهن و نيکل تشکيل شده، بنويسيد.

- نيروي گرانش در استوا بيشتر است يا روي قطب؟ چرا؟

- نظريه زمين ساخت ورقه اي را توضيح دهيد.

- نتيجه هر يک از انواع حرکتهاي زير چيست؟

الف) برخورد قاره با قاره                          ب) برخورد اقيانوس با اقيانوس   

ج) برخورد قاره با اقيانوس                      د) ورقه هاي دورشونده

- نقاط داغ چگونه نظريه زمين ساخت ورقه اي را اثبات مي کند؟

- دامنه موج زلزله اي با بزرگي 7 ريشتر، چند برابر دامنه موج لرزه اي با بزرگي 5 ريشتر است؟

- تفاوت امواج سطحي با امواج دروني رابنويسيد؟(2مورد)

- ميزان خرابي هاي حاصل از زلزله به چه عواملي بستگي دارد؟(4 مورد)

- دو عامل موثر بر سرعت مواد مذاب چيست؟

- چهار محل آتشفشان ها را نام ببريد.

- درز و چين خوردگي هر يک بر اثر چه نوع تغييرشکل، در سنگها ايجاد مي شوند؟

- در شکل زير چند گسل وجود دارد، آنها را در شکل مشخص کنيد. نوع آنها را بنويسيد. اين گسل ها چه پديده اي را بوجود آورده اند؟ 

- اراتوستن چه کارهاي مهمي انجام داد؟(2 مورد)

- حرکت وضعي زمين چگونه ثابت شد، توضيح دهيد.

- اگر دو شهر الف و ب 120 درجه با هم اختلاف داشته باشند، اختلاف زماني آنها چقدر خواهد بود؟

- چهار روش مستقيم مطالعه ساختار دروني زمين را نام ببريد.

- حالت مواد را در سه نقطه A ،B ، C  مشخص کنيد.                         دما

 

 


الف) شيب زمين گرمايي

ب) دماي ذوب سنگها                                                                                       

 

 

 

 

- نحوه ايجاد ميدان مغناطيسي زمين را بنويسيد(3 دليل)

- نيروي گرانش در بستر اقيانوس بيشتر است يا روي کوه ها؟ چرا؟

- وگنر دليل حرکت ورقه ها را چه مي دانست؟ چرا؟

- چرا با وجود تشکيل سنگ کره جديد در محل ورقه هاي دورشونده به مساحت زمين اضافه نمي گردد؟

- هر يک از عوارض زير حاصل چه نوع حرکت ورقه هاست؟

الف)کوه هاي آلپ         ب) جزاير قوسي                ج) کوه کنيا              د) آتشفشان انفجاري

- دو دليل اثبات نظريه زمين ساخت ورقه اي را بنويسيد؟

- سه هدف ثبت امواج لرزه اي را بنويسيد.

- چرا تخريب امواج سطحي بيشتر از امواج دروني است؟

- تفاوت هاي بزرگي و شدت زلزله را بنويسيد.(2 مورد)

- تعريف کنيد: فومرولي – آتشفشان سپري – آشيانه ماگما – سنگ آذرآواري

- مراحل تغيير شکل سنگها را با افزايش فشار توضيح دهيد.

- در شکل زير شيب لايه – لولاي چين و نوع چين را مشخص کنيد. امتداد چين در چه جهتي است؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

 

 

D

 

 

 

 

B

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- تاريخ دقيق هر يک از حالات کره زمين را

در نيمکره شمالي تعيين کنيد.

 

 

 

 

 

 

 

- پاسخ دهید:

الف) تعريف کنيد: افيوليت - ميانبار

ب) سرعت امواج لرزه اي به چه چيزهايي وابسته است؟

ج) دو تفاوت پوسته اقيانوسي و قاره اي را بنويسيد.

د) نيروي گرانشي به چه چيزهايي بستگي دارد؟(2مورد) 

- نقطه کوري چيست؟ کامل توضيح دهيد

- منطقه سايه امواج لرزه اي P و S را با شکل نشان دهيد

- چگونه نقاط داغ نظريه زمين ساخت ورقه اي را اثبات مي کند

- چهار دليل وگنر براي اثبات نظريه جابجايي قاره ها را بنويسيد؟

- نتيجه هر يک از انواع حرکتهاي زير چيست؟

الف) برخورد قاره با قاره                          ب) برخورد اقيانوس با اقيانوس   

ج) برخورد قاره با اقيانوس                      د) ورقه هاي دورشونده

- اهميت درزها و گسل ها در زمين شناسي به چه علت است؟(2مورد)

- عامل تغيير شکل اجسام چيست؟ انواع آن را نام ببريد

- ترکيب شيميايي گدازه ها به چه عواملي بستگي دارد؟(2 مورد)

- چرا برخي از آتشفشان ها دچار انفجار مي شوند؟

- تکتونيک را تعريف کنيد

فصل هفتم

1-    شواهد و مدارک زمين شناسان براي پي بردن به حوادث گذشته زمين شناسي را نام ببريد؟

2-    چگونه يک تنه درخت فسيل مي شود. مراحل آن را بنويسيد.

3-    منشاء احتمالي يک سنگ پرفسيل چيست؟

4-    شرايط محيط زندگي مرجانها چيست؟ (4 مورد نام ببريد)

5-    سطوح حدفاصل لايه ها در چه شرايطي تشکيل مي گردد؟

6-    سنگ هاي لايه لايه غير رسوبي را نام ببريد.

7-    بلورهاي سوزني شکل موجود درگدازه ها چه چيزي را نشان مي دهند؟

8-    ترتيب تشکيل سنگهاي رسوبي از ساحل به دريا چگونه است؟

9-    سه مورد از راه هاي تشخس=يص بالا و پايين لايه ها را نام ببريد.

10-                       چينه بندي متقاطه در چه محيط هايي ممکن است تشکيل شود؟

11-                       انواع ناپيوستگي را نام ببريد و مراحل تشکيل هر يک را توضيح دهيد.

12-                       چند نوع موج نشان وجود دارد با شکل نشان دهيد.

13-                       چگونه مي توان به وسيله چينه بندي متقاطع جهت جريان قديمه را تعيين نمود؟

14-                       چينه بندي متقاطع را تعريف کنيد و با يک شکل نشان دهيد.

15-                       جهت جريان در موج نشان هاي متقارن و نامتقارن را با شکل نشان دهيد.

16-                       با کدام صدف ها و چگونه مي توان بالا و پايين لايه ها را تعيين نمود؟

17-                       دو ااصل تعيين سن نسبي را نام ببريد و توضيح دهيد.

18-                       تعيين سن نسبي و تعيين سن مطلق چه تفاوت هايي با هم دارند؟

19-                       چهار مورد استفاده از فسيل ها را نام ببريد.

20-                       سن طبقات چين خورده و گسلها در اين طبقات نسبت به خود طبقات چگونه است؟

21-                       مشخصات سنگواره هاي راهنما چيست؟

22-                       سنگواره ها چگونه تکامل حيات بر روي زمين را نشان مي دهند؟

23-                       کاربرد اصل پيوستگي جانبي لايه ها چه ضرورتي دارد؟

24-                       چرا به عناصر راديواکتيو ساعت هاي طبيعي گفته مي شود؟

25-                       اورانيم 238 چگونه دچار تخريب و نيمه عمر مي گردد؟

26-                       نيمه عمر را تعريف کنيد؟

27-                       نحوه تبديل کربن 14 به نيتروژن 14 و نيتروژن 14 به کربن 14 را بنويسيد.

28-                       عناصر راديواکتيو چيستند؟

29-                       چگونه مي توان بوسيله نيمه عمر سن يک نمونه سنگ را تعيين نمود؟

30-   اگر سنگي حاوي اورانيوم 235، 565/3 ميليارد سال سن داشته باشد، چند نيمه عمر از آن گذشته است؟ و اورانيوم 235 آن نسبت به مقدار اوليه چقدر شده است؟

      

31-                       اگر در سنگي مقدار پتاسيم 40 يک شانزدهم مقدار اوليه باشد؟ سن سنگ محتوي آن چقدر خواهد بود؟

32-         چرا روش تعيين سن با استفاده از اورانيوم 238 براي نمونه هايي کاربرد دارد که بيشتر از 10 ميليون سال عمر دارند؟

33-                       کربن راديواکتيو براي تعيين سن چه چيزهايي بکار برده مي شود؟ و در چه علومي مورد استفاده قرار مي گيرد؟

34-                       چرا استفاده از مواد راديواکتيو با شمکل روبروست؟ با يک مثال توضيح دهيد.

35-                       نيمه عمر کربن 14  چقدر است؟ چگونه با استفاده از کربن 14 تعيين سن مي نمايند؟

36-                       به وسيله کربن 14 تا چه سني مي توان تعيين سن نمود؟ چرا؟

37-         هر يک از موارد زير در چه شرايط محيطي شکل گرفته اند: الف) شيلهاي تيره رنگ حاوي فسيل سرخس   ب) ماسه سنگ هاي داراي موج نشان     ج) سنگ آهک

   

فصل هشتم

1- واحدهاي زماني زمين شناسي را بر چه اساسي طبقه بندي مي کنند؟(2 مورد)

2- چرا سنگواره هاي زمان پرکامبرين کمياب هستند؟

3- جاهاي خالي زير را با عبارات مناسب پرکنيد:

الف) نخستين مهره داران .................................. نام داشتند و در زمان ............................... ظاهر شدند.

ب) آمونيت ها و بلمنيت ها سنگواره هاي راهنماي دوران .............................. مي باشند.

ج) دوران سنوزوييک را دوران ........................... هم مي گويند.

د) در تشخيص لايه هاي ستون چينه شناسي از .............................. و ............................. کمک مي گيرند.

ه)

 

4- واحدهاي چينه شناسي را نام ببريد.

5- واحدهاي زماني زمين شناسي را بترتيب بنويسيد.

6- نام دوره ها چگونه تعيين مي شود.؟

7- در هر يک از لايه هاي زير شرايط محيط رسوبگذاري چگونه بوده است:

الف) تمام لايه از ذرات يک اندازه تشکيل شده است

ب) اندازه دانه ها از پايين به بالا کوچکتر مي شود

ج) اندازه دانه ها از پايين به بالا بزرگتر مي شود

د) ذرات ريز و درشت بطور درهم و مخلوط ديده مي شوند.

8- دو لايه مجاور بر چه اساسي از هم تشحييص داده مي شوند.

9- زندگي بر روي خشکي چه زماني آغاز شد و چه سازگاري در موجودات امکان اين عمل را فراهم آورد؟

10- تعريف کنيد: چينه شناسي - ستون چينه شناسي – سطح لايه بندي – واحد سنگي چينه شناسي – سپر -

11- واحدهاي سنگي چينه شناسي را بترتيب نام ببريد؟ نام هر يک از اين واحدها از کجا گرفته مي شود.

12- نظريه داروين در مورد تغيير گونه ها چه نام داشت؟ توضيح دهيد

13- چرا تفسير سنگهاي زمان پرکامبرين دشوار است؟

14- به سوالات زير در مورد استروماتوليت و تريلوبيت پاسخ دهيد: چه هستند – سنگواره راهنماي چه زماني اند – شرايط زندگي آنها –

15- چرا بيش از نيمي از کانيهاي با ارزش جهان در سنگهاي ائون پرکامبرين است؟

16- چهار نوع فسيل زمان پرکامبرين را نام ببريد.

17- چرا ماهي هاي اوليه را ماهي هاي زره دار مي گفتند؟

18- گياهان هر يک از دوران هاي پالئوزوييک، مزوزوييک و سنوزوييک را نام ببريد.

19- مهمترين بازوپاي اواسط دوران پالئوزوييک چه نام دارد و چرا ما نسل اين جانداران را تا عهد حاضر داريم؟

20- چرا پالئوزوييک را دوران بي مهرگان، مزوزوييک را دوران خزندگان و سنوزوييک را دوران پستانداران نامگذاري نموده اند؟

21- قديمي ترين پنده شناخته شده چه نام دارند؟ سن آنها چقدر است؟ اواين بار در کجا يافت شده اند؟ اهميت آن براي چيست؟ مشخصات آن را نام ببريد.

22- بي مهرگان شاخص دوران مزوزوييک را نام ببريد.

23- سنگواره هاي راهنماي دوران سنوزوييک را نام ببچند علت انقراض دايناسورها را بنويسيد.

24- چرا پستانداران با تغيير شرايط محيط سازگارند؟

 

فصل نهم

1- اگر زمان گردش يک سياره به دور خورشيد 8 برابر زمين باشد، فاصله اين سياره تا خورشيد چند واحد نجومي خواهد بود؟

2- اولين کسي که نظريه زمين مرکزي و اولين کسي که نظريه زمين  مرکزي را ارائه دادند چه نام داشتند؟

3- کوپرنيک چرا گفت زمين دراستاي محور شمالي و جنوبي به دور خود مي چرخد؟

4- اولين کسي که تلسکوپ را اختراع کرد که بود؟ و اولين چيزهايي که کشف کرد چه بود؟

5- قوانين کپلر در مورد حرکت و مدار سيارات را بنويسيد.

6- ترکيب سيارات از چيست؟ هر يک را شرح دهيد.

7- سيارات به چند گروه تقسيم بندي مي شوند؟ سيارات هر گروه را نام ببريد وتفاوت آنها را بنويسيد.

8- عوامل موثر بر سرعت گريز سيارات را بنويسيد و آن را در سيارات زمين مانند و مشتري مانند با هم مقايسه کنيد.

9- نحوه تعيين فاصله ماه تا زمين به روش تيکوبراهه و روش امروزي را توضيح دهيد.

10- چرا اهله قمر بوجود مي آيد؟

11- اهله قمر را نام ببريد و نحوه تشکيل آنها را با شکل نشان دهيد.

12- خورشيدگرفتگي و ماه گرفتگي در کدام حالت از اهله قمر رخ مي دهد؟

13- چرا ماه هر شب نسبت به شب قبل 50 دقيقه ديرتر طلوع مي کند؟

14- چرا زماني که در يک نقطه از زمين جزرومد مي شود، درست مقابل آن نقطه نيز مد صورت مي گيرد؟

15- چرا در بعضي روزهاي ماه، جزرومد خفيف يا شديد مي شود؟

16- زمان گردش ماه به دور زمين چند شبانه روز طول مي کشد؟ از يک ماه نو تا ماه نو بعدي چقدر طول مي کشد؟ چرا بين اين دو اختلاف وجود دارد؟ با يک شکل علت آن را نشان دهيد.

17- شهاب، شهابسنگ و دنباله دار را با هم مقايسه کنيد.

18- چرا هميشه يک طرف ماه را مشاهده مي کنيم؟

19- آيا فضانوردان هم اهله قمر را مانند ساکنان روي زمين مي بينند؟

 

فصل دهم

1- صورت هاي فلکي را تعريف کنيد.

2- کره سماوي چيست؟

3- هميشه چه مقدار از اين کره ديده مي شود؟ چرا؟

4- چرا هر ماه را به نام يکي از برج هاي دوازده گانه مي خوانند؟

5- منطقه البروج را تعريف کنيد.

6- چرا نمي توان صورت هاي فلکي 6 ماه قبل از هر زمان را مشاهده نمود؟

7- نام روشي که فاصله 6000 ستاره نزديک را به کمک آن مي توان تعيين کرد، چيست؟ چرا اين روش در مورد ستارگان دورتر از اين 6000 ستاره کاربرد ندارد؟

8- از نظر چگالي، نور و اندازه خورشيد را با ديگر ستارگان مقايسه کنيد.

9- اگر فاصله ستاره اي تا زمين 4 برابر افزايش يابد، مقدار نور آن چه تغييري خواهد نمود؟

10- نور واقعي و ظاهري را تعريف کنيد و رابطه بين اين دو را بنويسيد.

11- ترکيب شيميايي ستارگان و خورشيد چگونه بدست مي آيد؟

12- ترکيب شيميايي خورشيد را شرح دهيد.

13-  نحوه توليد انرژي در خورشيد را توضيح دهيد.

14- اگر جرم ستاره اي سه برابر شود، مقدار نور آن چه تغييري خواهد کرد؟

15- چرا هر ماه منظره آسمان در يک محل عوض مي شود؟

16- نحوه حرکت منظومه شمسي و کهکشان راه شيري را توضيح دهيد.

 

فصل يازدهم

1- راه هاي بدست آوردن مختصات يک نقطه بر روي کره زمين را بنويسيد.

2- براي تعيين مسافت بين  دو نقطه از روي جاده بين اين دو نقطه چگونه بايد عمل کرد؟

3- انتخاب فاصله تراز به چه چيزي بستگي دارد؟ (2 مورد) 

4- يک سازند بايد بايد چه خاصييتي داشته باشد، تا در نقشه زمين شناسي به نمايش درآيد؟

5- نحوه تهيه نقشه زمين شناسي را توضيح دهيد.

6- در يک نقشه زمين شناسي چه چيزهايي به نمايش گذارده مي شود؟

7- نقشه، مدار، نصف النهار، همبري، تشکيلات، منحني ميزان  و نقشه پايه را تعريف کنيد.

8- نحوه ترسيم يک نيمرخ توپوگرافي را توضيح دهيد.

9- نحوه ترسيم يک مقطع زمين شناسي را توضيح دهيد.

10- در هر يک از حالت هاي زير چين ها به چه صورت در نقشه زمين شناسي ديده مي شوند: الف) چين افقي                            ب) ناوديس داراي زاويه ميل

ج) تاقديس داراي زاويه ميل         د) چين هاي برگشته            ه) گنبدهاي ساختماني

11- شکل چين ها در نقشه زرمين شناسي به چه عواملي بستگي دارد؟

12- در هر يک از حالتهاي زير در نقشه زمين شناسي چه چيزي به نمايش درخواهد آمد: الف) لايه هاي افقي بدون فرسايش         ب) لايه هاي افقي فرسايش يافته

ج) لايه هاي قائم                               د) لايه هاي مايل

13- اگر لايه ها افقي باشند، و در يک نقشه زمين شناسي به همراه منحني هاي تراز توپوگرافي ترسيم شوند، لايه ها چگونه به نمايش درمي آيند؟

14- نحوه بيرونزدگي لايه ها و توده هاي سنگي در نقشه هاي زمين شناسي به ........................... و ............................ بستگي دارد.

15- اگر مقياس کسري يک نقشه 1:20000 باشد، هر واحد در مقياس ترسيمي آن چند سانتيمتر خواهد بود؟

16- اگر هر واحد در مقياس ترسيمي يک نفشه 5 سانتيمتر باشد، مقياس کسري اين نقشه را بدست آوريد.

17- دقت يک نقشه زمين شناسي به چه عواملي بستگي دارد؟(2 مورد)

18- دو نشانه وجود گسل را در يک نقشه زمين شناسي بيان کنيد.

19- با توجه به نقشه به سوالات پاسخ دهيد: الف) مقدار شيب را بين دو نقطه A  و  Bبدست آوريد.

ب) نيمرخ توپوگرافي نقشه را در راستاي XY ترسيم نماييد.

 

 

 

A

 

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

فصل دوازدهم

1- مشکلات نيروگاه هاي هسته اي چيست؟ (3 مورد)

2- دو نظريه نحوه تجمع زغال سنگ را توضيح دهيد.

3- مشکلات استفاده از انرژي بادي را بنويسيد.

5- مهاجرت اوليه و ثانويه نفت را توضيح دهيد.

6- منشاء زغالسنگ ها چيست و اين امر چگونه به اثبات رسيده است؟

7- مراحل تبديل اجزاء گياهي به زغالسنگ را بيان کنيد.

8- انواع نفتگير يا تله نفتي را با شکل توضيح دهيد.

9- عامل حفظ موجودات بوجودآورنده نفت چيست؟

10- تعريف کنيد: الف) مهاجرت ثانويه نفت - نفت ترش - سنگ مادر نفت – نفت شيرين – نفت سنگين – نفت سبک – مهاجرت اوليه نفت – پوش سنگ – کک – مواد معدني

11- ماده اصلي براي تشکيل نفت چيست؟

12- نقش اصلي تبديل مواد آلي اوليه به نفت به عهده چه جانداراني است؟

13- سه شرط لازم براي انباشته شدن نفت در نفتگيرها را بنويسيد.

14- نحوه حرکت نفت را توضيح دهيد.

15- مشکلات استفاده از سوختهاي فسيلي چيست؟

16- نحوه استخراج و تصفيه نفت را بيان کنيد.

17- نحوه توليد ميله هاي سوختي را بنويسيد.

18- امروزه و در گذشته چگونه از انرژي خورشيد استفاده مي شود؟

19- عوامل موثر بر تصميم گيري براي استخراج  يک ماده معدني را نام ببريد.

20- مشکلات نيروگاه هاي هسته اي را شرح دهيد.

21- سه شرط لازم براي محيط تشکيل نفت چيست؟

22-  چه زماني بهره برداري از يک معدن کار درستي نيست؟

23- چگونگي توليد انرژي الکتريسيته توسط ميله هاي سوختي در نيروگاه هاي برق هسته اي توضيح دهيد.

24- چگونگي تشکيل ذخيره هاي معدني توسط فرآيند هوازدگي را توضيح دهيد.

25- بوکسيت چيست؟ در چه شرايطي حاصل مي آيد و چرا آين شرايط باعث تشکيل معدن مي گردد؟

26- انواع دگرگوني در چه نقاطي، چگونه و چه کاني هايي را بوجود مي آورند؟

27- سه فرآيند آذرين که باعث تشکيل ذخاير معدني مي گردد، را نام ببريد.

28- تفريق ماگمايي چگونه کانيهاي با ارزش را بوجود مي آورد؟

29- پگماتيت ها در چه صنايعي کاربرد دارند؟ چرا؟

30- رگه هاي معدني بر اثر چه فرآيندي و چگونه بوجود مي آيند؟

 

 

 

 

 

 

نوشته شده توسط شمس در |  لینک ثابت   •